Przedszkole Nr 272 "Miś Uszatek"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 272 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 272 im. "Misia Uszatka"

Przedszkole nr 272 im. "Misia Uszatka" w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.uszatek.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-04-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Beata Nowak, p272@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 835 21 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 272 im. „Misia Uszatka” ul. Gajcego 9, 01-944 Warszawa

Sposób dojazdu

Do budynku prowadzi  wejście od ul. Nocznickiego oraz od ul. Gajcego.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren przedszkola zabezpieczone furtkami z zamkiem elektromagnetycznym z czytnikiem RFID
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma:

  • wind osobowych
  • platform wjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • ramp bądź pochylni
  • pętli indukcyjnych
  • oznaczeń w alfabecie Braille’a
  • oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Przed budynkiem dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku dopuszcza się wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Przedszkolu nie ma tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


 
 
Wprowadził Domańska Paulina 21-09-2020
Aktualizujący Domańska Paulina 21-09-2020
Zatwierdzający Nowak Beata 22-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-09-2020
Liczba odwiedzin: 412